آموزشی پایه سوم ابتدایی
صفحات وبلاگ
نویسنده: مهدی فرهمندنژاد - ۱۳٩٢/۸/۱۳

اصلاح الگوی مصرف: نهادینه کردن روش صحیح استفاده ازمنابع وامکانات محیط اطراف باتوانایی فردکه سبب ارتقاء شاخص زندگی وکاهش هزینه هامی گردد.


ادامه مطلب ...
نویسنده: مهدی فرهمندنژاد - ۱۳٩٢/۸/۱۱

تعریف ایثار:ایثار در لغت به معنای برتری دادن است. (لسان العرب، ابن منظور، ذیل واژه اثر) در فرهنگ قرآنی، واژه ایثار به معنی تقدیم دیگری بر خود و بخشیدن چیزی که انسان خود به آن نیاز دارد، به کارمی رود. (مجمع البیان، طبرسی، ج۹-۱۰، ص۳۹۳)


ادامه مطلب ...
نویسنده: مهدی فرهمندنژاد - ۱۳٩٢/٢/۱۱

معلّمی هنر است، هنر آموختن هر آن چه سال ها با سعی و تلاش اندوخته است.
معلّمی عشقی است الهی و آسمانی که پروردگارِ مهربان به انسان عطا کرد تا با همّت بلند خویش روشنایی شب های تارِ جهالت و نادانی باشد. معلمّی، مهری است که از روز ازل با گل آدمی سرشته شد تا مردم از ظلمات جهل به نور دانایی، رهنمون شوند. براستی که معلّمی شغل نیست، عشق است.

روزرابه همه معلمان تبریک می گویم.


ادامه مطلب ...
نویسنده: مهدی فرهمندنژاد - ۱۳٩٢/٢/۸

بیست ونه سوره ی قرآن باحروف مقطّعه یارموز قرآن آغازمی شود.منظورازکلمه « مقطّعه» آن است که درموقع تلفّظ،حروف به هم نمی چسبندبلکه نام هرکدام به تنهائی ذکرمی شود.ازاین بیست ونه سوره ،سه سوره مدنی وبست وشش  سوره مکّی می باشد.

علامه ی طباطبائی درتفسیر«المیزان»معتقدمی شودکه این حروف ازاسراراستودرعین حال اظهارمی داردکه حروف مقطّعه ی اول سوره بامطالب آن ارتباط دارد.

تمام حروف مقطّعه دراوائل بیست ونه سوره ،79 حرف است که باحذف مکرّرات 14 حرف می شودکه آن هارا«حروف نورانی» نامیده اند.

حروف مقطّعه                                                نام سوره هایی که این حروف درآغازآن ها هستند

الم                                                                بَقَره،آل عِمران،عنکبوت،روم،لقمان،سَجده

المص                                                              اَعراف

الر                                                                  یونُس،هود،یوسُف،ابراهیم،حِجر

المر                                                              رَعد

کهیعص                                                         مریم

ص                                                                ص

ق                                                                  ق

ن                                                                   قَلَم

طه                                                                 طه

یس                                                               یس

حم                                                                فُصِّلَت،زُخرُف،دُخان،جاثِیَه،اَحقاف،مُؤمِن

حم عسق                                                       شوری

طس                                                              نَمل

طسم                                                              شُعَراء ،قَصَص

 

 

منبع :آشنایی باقرآن وروش تدریس آن دوره کاردانی تربیت معلّم رشته آموزش ابتدایی

 

نویسنده: مهدی فرهمندنژاد - ۱۳٩٢/٢/۸

عزائم جمع عزیمت بمعنی قصدواراده است.درموقع خواندن یاشنیدن آیه سجده،پس ازاتمام آن آیه یادرصورت فراموشی ،هروقت یادش بیایدواجب است سجده کند (برای سَجده کردن داشتن وضو،غسل وتیمم ورعایت قبله وپاک بودن بدن لازم نیست.اگرکسی درسجده ی واجبِ قرآن پیشانی رابه قصدسجده برزمین بگذارداگرچه ذکرنگوید،کافیست.)وبایدحتماً سجده کردوبایدبرای این مطلب تصمیم قطعی داشت ،همانطوریکه شارع مقدس هم انجام آنرابطورقطع خواسته است.باین مناسبت چنین سوره هائی راعزائم نامیده اندکه عبارتنداز:

1-سوره ی سجده (الم تنزیل)سی ودوم.آیه 15

2-سوره ی فصّلت(حم سجده)چهل ویکم.آیه 37

3-سوره ی نَجم پنجاه وسوم.آیه آخر

4-سوره ی علق نودوششم. آیه آخر

که دردوسوره ی اوّلی آیه ی سجده درمیان سوره ودردوسوره ی دیگرآیه ی سجده آخرین آیه است.

 

منبع :آشنایی باقرآن وروش تدریس آن دوره کاردانی تربیت معلّم رشته آموزش ابتدایی

نویسنده: مهدی فرهمندنژاد - ۱۳٩۱/۱٠/٢٥

معلمان و والدین می توانند در تقویت قدرت خلاقیت دانش آموزان،نقش مهمی ایفا نمایند.روش های متعددی برای این کار وجود دارد که به برخی از آن اشاره می شود:


ادامه مطلب ...
مطالب قدیمی تر »
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :